ข้าวอินทรีย์ลุงบุญมี


ข้าวลุงบุญมี ข้าวหอมมะลิ/อินทรีย์ ที่ผลิตจากความเอาใจใส่ ดูแลผืนนาและกอข้าว ด้วยความปราณีต ด้วยกระบวนทำงานแบบเป็นกลุ่ม มีมาตรฐานรับรองทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพต้นแบบ (ปี พ.ศ. 2559)

 

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube