ชวนอ่าน 'การพัฒนางานตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการต่อต้านคอร์รัปชัน'


              หลายคงติดตามปัญหา 'คอร์รัปชั่น' ซึ่งกัดกินสังคมเรามานาน เช่นเดียวกับการพูดถึง 'ความรับผิดชอบต่อสังคม' ขององค์กรต่างๆ แต่มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจว่า ทำไมที่ผ่านมาจึงไม่มีการศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมกับการคอร์รัปชั่นมากนัก ทั้งๆ ที่การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในประเด็นร่วมของ UN Global Compact โดยที่เรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม มักจะได้รับความสนใจในการศึกษาร่วมไปกับการพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่า นี่นี่คือเหตุผลที่ทำให้ 'สุนทร คุณชัยมัง' ได้ทำการศึกษาเรื่อง 'การพัฒนางานตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการต่อต้านคอร์รัปชัน' ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2558

ผลจากการศึกษา พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการต่อต้านคอร์รัปชันนั้น ต่างมีจุดหมายปลายทางที่ต้องการสร้างสิ่งดีกว่าให้กับสังคมเหมือนกัน หากมีการนาเอางานตามความรับผิดชอบต่อสังคมในกิจการของบริษัทหรือที่เรียกกันโดยทั่วไป Corporate Social Responsibility หรือ CSR มาเชื่อมโยงเข้ากับการต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว จะเท่ากับเป็นการลด supply ของการะบวนการคอร์รัปชันลง แท้ที่จริง แผนและมาตรการด้าน CSR (ที่รวมเอาการต่อต้านคอร์รัปชัน) นั้น จะเป็นมาตรการที่สาคัญอย่างหนึ่งของมาตรการเชิงป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาคธุรกิจเอกชน และยังจะสามารถรณรงค์กลยุทธ์การต่อต้านคอร์รัปชันได้ทั้งตาม Ethical approach และ Business approach โดยกลยุทธ์แบบหลังนี้ จะสามารถระดมความร่วมมือได้มากกว่าและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้ดีกว่า

หากมีการรณรงค์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (ที่รวมเอาการต่อต้านคอร์รัปชัน) ในองค์กรภาครัฐ ก็จะเท่ากับว่า องค์กรภาครัฐนั้นๆ ต่างเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรที่แนบแน่นต่อการป้องกันการคอร์รัปชัน และจะเป็นผลเชิงบวกทั้งในระดับการกำหนดนโยบายและการแปรผลสู่การปฏิบัติของระดับปฏิบัติการ จะเป็นการลดเงื่อนไขในด้าน demand ของการคอร์รัปชันลงไป ยิ่งไปกว่านั้น ผลของการรวมงาน CSR กับการต่อต้านคอร์รัปชันเข้าด้วยกันนี้ ยังจะนาพาไปสู่การพัฒนาขององค์กรและจัดกระบวนการในการต่อต้าน คอร์รัปชัน ที่จะต้องดาเนินการไปพร้อมๆ กัน ทั้งการป้องกัน การปราบปราม และการสร้างความตระหนักรู้ของสังคม/สาธารณะให้ตื่นตัวอยู่เสมอได้อีกมิติหนึ่งด้วย

นี่แค่ส่วนหนึ่งของงานศึกษาชิ้นนี้ ผู้ที่สนใจรายละเอียดที่มากกว่านี้ เราได้นำผลการศึกษา การพัฒนางานตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการต่อต้านคอร์รัปชัน นี้จัดวางไว้ที่ห้องสมุดของเรา สามารถเข้าไปค้นข้อมูลฉบับเต็มกันได้เลยครับ

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube

Language