มูลนิธิสัมมาชีพ จัดงานตอบแทนผู้มีอุปการคุณ ประจำปี 2560


มูลนิธิสัมมาชีพ จัดงานตอบแทนผู้มีอุปการคุณ ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 8 ก.พ.60 เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในรอบปี 2559 ตามความมุ่งมั่นที่จะสร้างสัมมาชีพให้เต็มพื้นที่ เช่น การดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือของโครงการประชารัฐ การจัดเตรียมงานรางวัลวิสาหกิจชุมชน-สัมมาชีพ งานรางวัล SMEs-สัมมาชีพ และงานรางวัลบุคคลสัมมาชีพแห่งปี รวมทั้งการลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันสนับสนุน “การประกอบการในระดับชุมชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสัมมาชีพ กรมการพัฒนาชุมชน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ภาพบรรยากาศ

 

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube

Language